What is the next sentence of ``wen shi jian, qing wei he wu''?